تمام کدهای jQuery در تابع زیر قرار داده می شوند:

$(document).ready(function() { });